PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ตำแหน่งงานว่าง
บริษัทฯดำเนินงานให้คำแนะด้านการลงทุนในหลักทรัพย์กับผู้ลงทุนทั่วไปและอำนวยความสะดวกในการลงทุนในตลาดหุ้นตลาดอนุพันธ์
หน่วยลงทุน การลงทุนในต่างประเทศและบริการด้านการเงินอื่นๆ ซึ่งมีสำนักงานสาขาในประเทศไทยและทุกภูมิภาคมีความประสงค ์
รับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานในตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด (Head Marketing) และเจ้าหน้าที่การตลาด
(Marketing Officer) จำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัททั่วประเทศ โดยกำหนดคุณสมบัติดังนี้
 • Investment Consultant (สำนักงานใหญ่, สาขาบางกะปิ)
 • Responsibilities:
  •    Prepare and manage  financial portfolios for client
  •    Provide clients trading recommendation, technical support, and general services on purchased or sales of stocks.

  Qualification:
  •    Bachelor’s Degree or higher in any fields 
  •    Having good service mind 
  •    Having Single License, Derivatives License and strong customer base is an advantage
   
 • Investment Consultant - Global Markets
 • Responsibilities:
  •    To market, dealing and execution for Offshore Equities and Derivatives products.
  •    Can work in night shift dealing to service client trading at night.
  •    Additional duties / projects as assigned

  Qualification:
  •    Bachelor's Degree or higher in Economics, Finance & Banking or related fields.
  •    Good command of spoken and written English
  •    Having Single license and Derivative license

   
 • Investor Center Officer (สาขาชุมพร, สาขาเชียงใหม่)
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
  •    ประสานงานสนับสนุนตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน
  •    ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ประกันชีวิต และวินาศภัย แก่ลูกค้าของบริษัทฯ
  •    จัดสัมมนา ให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุน, ออกบูธ จัดกิจกรรม
   
  คุณสมบัติ
  •    อายุ 25 – 30 ปี
  •    ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์, การตลาด  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  •    มีความกระตือรือร้น, รักในงานด้านบริการ 
  •    มีประสบการณ์ในด้านกองทุนและประกันชีวิต
  •    สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  •    มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Single license, Life Insurance จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
 • Equities Analyst

 • Responsibilities :
  •    Conduct sector analysis in order to assess business trends, products and competition, as well as regulations or policies that may affect the sector. 
  •    Conduct company analysis on securities to come up with recommended investment action. 
  •    Develop forecasts model.
  •    Write reports and make presentations on investment recommendations. 

  Qualification :
  •    Bachelor or Master degree in related field
  •    Good command of English, computer literacy, basic accounting and writing skills 
  •    Preferably with CISA  or  CFA Level  1 
  •    Hard working and systematic  
   
 • Operations Officer
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ:

  • นำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
  • จัดเตรียมเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานได้ดี

  คุณสมบัติ : 

  • อายุระหว่าง 22 - 30 ปี จบปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์  จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความขยัน อดทน และสามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

   

   
 • Digital Marketing
 • ลักษณะงาน
  วางแผนโปรโมทสินค้าทางการเงินผ่านช่องทาง Social Media ต่างๆ
  ดูแลพัฒนาการขายผ่านช่องทาง Online 
  ค้นหาโอกาสใหม่สำหรับช่องทางดิจิตอล
  คุณสมบัติ
  เพศ ชาย – หญิง อายุ 23-30ปี
  จบปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ การตลาด วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีความรู้เกี่ยวกับด้าน Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Youtube  
  มีทักษะด้านการเขียนภาษาไทยเป็นอย่างดี
  มีความรับผิดชอบสูง อดทนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
   
 • iOS Developer
 • Responsibilities :
  •    Responsible for providing design, coding, bug fixing and unit test with xcode. The role includes operational for change request impact system analysis, design and coding.
  Qualification :
  •    Bachelor’s Degree an Information Technology
  •    Approximately 1-3 years experience
  •    Thai Native speaking with Thai Reading and Written Skill
  •    Able to work independently as well as a team member
  •    Have an experienced in MVC, MVVM design pattern 
  •    Have a good knowledge of coding and using Objective-C, Swift
  •    Have a knowledge in code versioning tools (Git, SVN)
  •    Have a knowledge of RESTful API and web services will be special considered

   
   
 • Developer
 • Responsibilities :
  •    Responsible for providing design, coding, unit testing and bug fixing. The role includes operational for change request impact system analysis, design and coding.
  Qualification :
  •    Bachelor’s Degree an Information Technology
  •    Approximately 1-3 years experience
  •    Thai Native speaking with Thai Reading and Written Skill
  •    Able to work independently as well as a team member
  •    Have a good understanding of SQL, Reporting service 
  •    Have a good knowledge of coding and using SQL, ASP.NET, C#.NET, ASP, AJAX, HTML5
  •    Have a knowledge of REST API, .Net Core, will be special considered
  •    Have a Web development background, or have already demonstrated the ability to learn, develop, maintain a Web application and related systems
   
 • Senior Data Engineer
 • Responsibilities:
  •    Create and maintain optimal data pipeline architecture.
  •    Assemble large, complex data sets that meet business requirements.
  •    Identify, design, and implement internal process improvements.
  •    Optimize data delivery and re-design infrastructure for greater scalability.
  •    Build the infrastructure required for optimal extraction, transformation, and loading of data from a wide variety of data sources.
  •    Work with data and analytics experts to strive for greater functionality in our data systems.

  Qualification:
  •    Graduate degree in Computer Science, Statistics, Informatics, Information Systems or another quantitative field.     
  •    More than 3 years experience in Data Engineer role including design, implement and monitor the Data Warehouse project.
  •    Effective communication skills, both written and verbal in Thai and English.
  •    Advanced working SQL knowledge and experience working with relational databases, query authoring (SQL) as well as working familiarity with a variety of databases.
  •    Experience building and optimizing ‘big data’ data pipelines, architectures and data sets.
  •    Build processes supporting data transformation, data structures, metadata, dependency and workload management.
  •    Experience supporting and working with cross-functional teams in a dynamic environment.
   
 • Business Communication


 • This position will act as a liaison between fund manager team and clients and sales channels. He/She will help to drive Private Fund product through different channels. 

  Responsibilities :
  •    Introduce Private Fund product information to clients and sales channels
  •    Promote, manage and support sales channels including dealers, independent agents and in-house financial advisors. Key activities may include
  •    Organize and present at seminars
  •    Email update fund information
  •    Launch promotional activities, etc
  •    Provide existing clients with updated fund information.

  Qualification :
  •    Bachelor’s degree in Faculty of Arts in languages or related field, New Graduate are welcome.
  •    Effective communication skills, both written and verbal in Thai and English.
  •    Possess service-mind and able to coordinate well with different groups of interest.
  •    Ability to work independently.
  •    Experience in financial advisory field is a plus.
   
 • ตัวแทนขายอิสระ (Freelance Agent)
 • หน้าที่ :
  • ให้คำแนะนำและเสนอผลิตภัณฑ์ กองทุนรวม, กองทุนส่วนบุคคล , หุ้น, ประกันชีวิต , ประกันวินาศภัย 

  คุณสมบัติ:
  • จบการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 
  • มีใบอนุญาติผู้แนะนำการลงทุน (Single License = Paper1) , ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต หรือ ประกันวินาศภัย
  • สามารถทำงานได้อย่างอิสระภายใต้เป้าหมายที่ตั้งไว้
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี จากงานธนาคาร
  • มีฐานลูกค้ารายใหญ่ที่สนใจลงทุน